REGULAMIN LIGI POOL BILARDA 12ft

1. ORGANIZACJA I MIEJSCE ROZGRYWEK
2. TERMIN ROZGRYWEK
3. OPŁATY
4. KONSTRUKCJA LIGI, PUNKTACJA I KRYTERIA KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ
5. ORGANIZACJA ZAWODÓW
6. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA I ZAWODNIKÓW
7. SĘDZIOWANIE
8. NAGRODY
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

liga pool

 1. ORGANIZATOR I MIEJSCE ROZGRYWEK  powrót do góry
 
1.1. Organizatorem rozgrywek jest firma 12ft S.C.
1.2. Miejscem rozgrywania spotkań jest 12ft Club przy ulicy Za Bramką 10-11 w Poznaniu
1.3. W rozgrywkach może wziąć udział każdy zgłoszony zawodnik, który uiści w kasie klubu opłatę startową (patrz punkt 3.2) oraz wypełni i podpisze protokół zgłoszenia do Ligi.

2. TERMIN ROZGRYWEK powrót do góry

2.1. Edycja Ligi trwa 3 miesiące kalendarzowe. Termin rozpoczęcia i zakończenia edycji podaje Organizator na stronie internetowej.
2.2. Mecze odbywają się według terminarza opublikowanego na stronie klubu http://www.12ftclub.pl w terminach wyznaczonych przez Organizatora. Organizator określa ramy czasowe, w jakich należy rozegrać dany pojedynek, natomiast zawodnicy danego spotkania ustalają między sobą dzień i godzinę rozpoczęcia pojedynku. Obowiązek ustalenia godziny spotkania ciąży na zawodniku, który jest „gospodarzem” pojedynku – czyli na zawodniku wymienionym na pierwszym miejscu w parze pojedynku.
2.3. Mecze odbywają się wyłącznie w weekendy. W szczególnych przypadkach Organizator może zmienić termin spotkania na prośbę zainteresowanych stron. Dokładny termin spotkania powinien niezwłocznie być zgłoszony w klubie (osobiście lub telefonicznie) przez gospodarza pojedynku minimum 3 dni przed upływem terminu wyznaczonego przez organizatora, czyli do czwartku włącznie.
2.4 Organizator może skrócić lub wydłużyć termin edycji.

3. OPŁATY powrót do góry

3.1. Liga Pool Bilarda 12ft jest płatna.
3.2. Opłata startowa za całą edycję ligi to 140 zł od osób dorosłych, 120 zł od osób niepełnoletnich, studentów i licealistów. Dla uczestników równoległej edycji Ligi Snookera 12ft przewidziene są dodatkowe rabaty.

 
 Liga Pool Bilarda - opłata normalna        140 zł
 Liga Pool Bilarda - opłata ulgowa  120 zł
 Liga Snookera - opłata normalna  180 zł
 Liga Snookera - opłata ulgowa  150 zł
 Pakiet na obie Ligi - normalny  280 zł (120+160)  
 Pakiet na obie Ligi - ulgowy  230 zł (100+130)
 

3.3. Mecze rozgrywane w wyniku przeniesienia ich na inny termin w czasie niemieszczącym się w wytycznych Organizatora wymagają opłaty dodatkowej za stół w wysokości 15zł. Za tą kwotę zawodnicy otrzymują stół do dyspozycji na półtorej godziny. Po przekroczeniu tego czasu, za każde następne rozpoczęte pół godziny będzie pobierana opłata w wysokości 5 zł. 

 

4. KONSTRUKCJA LIGI, PUNKTACJA I KRYTERIA KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ powrót do góry
 
4.1. Podział na pierwszą, drugą, i ewentualną trzecią ligę w kolejnej edycji uzyskuje się na podstawie listy startowej (patrz 4.8). Zawodnicy zgłaszający się do Ligi, którzy nie brali udziału w poprzedniej Edycji, rozgrywki zaczynają w klasie najniższej.
4.2. Mecze rozgrywane są systemem każdy z każdym, bez rundy rewanżowej. W pierwszej lidze gramy modusem "best of 13" (do 7 wygranych partii), w drugiej lidze "best of 9" (do 5 wygranych partii).
4.3. Punktacja:
Za zwycięstwo przyznawane są 2 punkty. Za zwycięstwo bez straty partii przyznawane są 3 punkty. Porażka to 0 punktów, natomiast mecz przegrany walkowerem to -1 (3 punkty dla przeciwnika). Po upływie 15 minut od umówionej godziny spotkania w sytuacji, gdy jedna ze stron się nie stawi na meczu przyznawana jest kara trzech partii w przypadku pierwszej ligi oraz dwóch partii w przypadku drugiej ligi dla zawodnika spóźniającego się.
4.4. Walkowery:
Po upływie 30 minut od umówionej godziny spotkania zawodnik nieobecny przegrywa spotkanie walkowerem. W przypadku, gdy nie pojawi się żadna ze stron walkower jest przyznawany dla osoby zajmującej wyższą pozycje w tabeli.
W sytuacji, kiedy zawodnik oddaje dużą liczbę walkowerów, gdy liczba rozegranych przez niego meczów będzie niższa niż 50% spotkań ze wszystkich przewidzianych na daną edycję (nie uwzględniamy baraży), wyniki rozegranych meczów automatycznie zmieniane są na spotkania przegrane walkowerem.
4.5. O kolejności w tabeli decyduje:
· Liczba punktów
· Bezpośredni pojedynek
· Bilans partii w bezpośrednich pojedynkach
· Bilans partii we wszystkich pojedynkach danej ligi
· Liczba oddanych walkowerów
· Ilość partii wygranych "z kija"
· Dogrywka – dodatkowy mecz
4.6. Zwycięzcą Ligi zostaje osoba zajmująca pierwsze miejsce w tabeli pierwszej ligi. Otrzymuje ona tytuł Mistrza Ligi.
4.7. Po zakończeniu edycji zawodnicy na dwóch ostatnich miejscach w tabeli z pierwszej ligi spadają do drugiej. Jednocześnie ich miejsce zajmują zawodnicy z dwóch pierwszych miejsc drugiej ligi. Pomiędzy trzecim zawodnikiem drugiej ligi a trzecim od końca zawodnikiem pierwszej ligi a także czwartym zawodnikiem drugiej ligi a czwartym od końca zawodnikiem pierwszej ligi jest rozgrywane spotkanie barażowe na zasadzie "best of 17" (do dziewieciu wygranych partii). Analogicznie postępuje się w przypadku rotacji zawodników pomiędzy niższymi ligami.
4.8 Podział na pierwszą, drugą, ewentualną trzecią ligę w kolejnej edycji uzyskuje się na podstawie listy startowej. Kolejność na liście startowej ustalana jest na podstawie kolejności w tabeli w danych klasach ligi od klasy najwyższej do klasy najniższej, po rozegranych barażach i po przesunięciach spowodowanych bezpośrednim awansem z niższej ligi lub spadkiem z wyższej w kolejności. Kolejność pomiędzy zawodnikami grającymi w barażach a awansującymi bezpośrednio do klasy wyższej i spadającymi do klasy niższej jest ustalana następująco:
- zawodnik wygrywający baraż z ligi wyższej
- zawodnik bezpośrednio awansujący z ligi niższej
- zawodnik wygrywający baraż z ligi niższej
- zawodnik przegrywający baraż z ligi wyższej
- zawodnik bezpośrednio spadający z ligi wyższej
- zawodnik przegrywający baraż z ligi niższej

5. ORGANIZACJA ZAWODÓW powrót do góry

5.1. Organizator przygotowuje stół i sprzęt do gry dla zawodników na godzinę określoną w terminarzu rozgrywek, ustaloną pomiędzy zawodnikami i zgłoszoną do organizatora.
5.2. Mecze rozgrywane są bilami firmy Aramith, na stołach o rozmiarze 8ft.
5.3. Każdy z zawodników dysponuje 5 minutami czasu bezpośrednio przed spotkaniem, w czasie których może przeprowadzić rozgrzewkę.
5.4. Baza kontaktowa zawodników znajduje się w klubie oraz jest wysyłana na adres e-mail podany przy zgłoszeniu przez zawodnika.
5.5. Przełożenie spotkania zostaje ustalone przez zawodników i powinno być zgłoszone do organizatora minimum 3 dni przed upływem pierwotnego terminu wyznaczonego przez organizatora, czyli do czwartku włącznie.

 

6. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA I ZAWODNIKÓW powrót do góry
 
6.1. Organizator zobowiązuje się:
· przygotować sprzęt do gry na określony termin
· informować o zmianach w terminarzu co najmniej tydzień przed terminem spotkania
6.2. Zawodnik zobowiązuje się:
· przestrzegać Regulaminu Ligi
· jeżeli występuje w roli gospodarza (patrz punkt 2.2) umówienia dokładnego terminu pojedynku z przeciwnikiem lub zgłoszenie do organizatora ewentualnych problemów minimum 3 dni przed terminem rozegrania meczu, tj. do czwartku włącznie (w przypadku rozgrywania meczu w wyznaczonym przez organizatora terminie)
· dbać o powierzony sprzęt
· zgłaszać zmianę terminu gry co najmniej 3 dni przed terminem rozegrania meczu, tj. do czwartku włącznie (w przypadku rozgrywania meczu w wyznaczonym przez organizatora terminie)
6.3. Zawodnik, który z przyczyn obiektywnych nie może rozgrywać swoich spotkań zgodnie z terminarzem, zobowiązany jest do podania Organizatorowi planowanego terminu nieobecności i planu rozegrania spotkań zaległych.
6.4. Możliwe jest rozgrywanie spotkań awansem w przypadku planowanej nieobecności.
6.5. Mecz nie rozegrany w terminie wyznaczonym przez organizatora i przełożony na prośbę zawodnika, musi być rozegrany najpóźniej w ciągu następnych 7 dni lub awansem w ciągu 7 dni poprzedzających początkowy termin.
W przypadku przeniesienia terminu spotkania odpowiedzialność za umówienie i rozegranie meczu przechodzi na zawodnika, który wyszedł z propozycją zmiany terminu – zostaje on „gospodarzem” spotkania (patrz pkt 2.2). Jeżeli nastąpiła taka zmiana, należy poinformować o tym sędziego głównego.
6.6 W przypadku przełożenia spotkania organizator ma prawo odmówić rozegrania meczu w zaproponowanym przez zawodników terminie z przyczyn obiektywnych.
 
7. SĘDZIOWANIE powrót do góry

7.1. Sędziami Głównymi Ligi są Piotr Słodzinka i Marcin Jamroziak.
7.2. Mecze zawodnicy sędziują sami (chyba, że zajdzie wyraźna potrzeba obecności sędziego przy stole). Zawodników obowiązuje znajomość oficjalnych przepisów gry w pool bilard.
7.3. W razie wątpliwości, co do prawidłowej interpretacji sytuacji na stole należy skonsultować poprawność rozgrywki u Sędziego Głównego Ligi.

8. NAGRODY powrót do góry

8.1. Zwycięzca Ligi otrzymuje tytuł Mistrza Ligi.
8.2. Organizator zapewnia puchary za miejsca 1-3 w pierwszej lidze, dla zawodników bezpośrednio awansujących do wyższej klasy rozgrywek.
8.3. Mistrz Ligi zostaje zwolniony z opłaty w następnej edycji Ligi.
Rabaty sumują się.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE powrót do góry

9.1. Wszelkie sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie pozostają w decyzji Sędziego Głównego.
9.2. Zawodnicy wyrażają zgodę na przekazywanie danych kontaktowych (telefon, mail, gg) pozostałym uczestnikom Ligi.
9.3. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.