REGULAMIN LIGI SNOOKERA 12ft

1. ORGANIZACJA I MIEJSCE ROZGRYWEK
2. TERMIN ROZGRYWEK
3. OPŁATY
4. KONSTRUKCJA LIGI, PUNKTACJA I KRYTERIA KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ
5. ORGANIZACJA ZAWODÓW
6. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA I ZAWODNIKÓW
7. SĘDZIOWANIE
8. NAGRODY
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ligasnoo

 1. ORGANIZATOR I MIEJSCE ROZGRYWEK  powrót do góry
 
1.1. Organizatorem rozgrywek jest firma 12ft S.C.
1.2. Miejscem rozgrywania spotkań jest 12ft Club przy ulicy Za Bramką 10-11 w Poznaniu
1.3. W rozgrywkach może wziąć udział każdy zgłoszony zawodnik, który uiści w kasie klubu opłatę startową (patrz punkt 3.2) oraz wypełni i podpisze protokół zgłoszenia do Ligi.

2. TERMIN ROZGRYWEK powrót do góry

2.1. Edycja Ligi trwa 3 miesiące kalendarzowe. Termin rozpoczęcia i zakończenia edycji podaje Organizator na stronie internetowej.
2.2. Mecze odbywają się według terminarza opublikowanego na stronie klubu http://www.12ftclub.pl w terminach wyznaczonych przez Organizatora. Organizator określa ramy czasowe, w jakich należy rozegrać dany pojedynek, natomiast zawodnicy danego spotkania ustalają między sobą dzień i godzinę rozpoczęcia pojedynku. Obowiązek ustalenia godziny spotkania ciąży na zawodniku, który jest „gospodarzem” pojedynku – czyli na zawodniku wymienionym na pierwszym miejscu w parze pojedynku.
2.3. Mecze odbywają się wyłącznie w weekendy, w soboty - rozpoczynając się od 10:00 i kończąc przed 22:00 i przez całą niedziele w godzinach otwarcia klubu. W szczególnych przypadkach Organizator może zmienić termin spotkania na prośbę zainteresowanych stron. Dokładny termin spotkania powinien niezwłocznie być zgłoszony w klubie (osobiście lub telefonicznie) przez gospodarza pojedynku minimum 3 dni przed upływem terminu wyznaczonego przez organizatora, czyli do czwartku włącznie.
2.4 Organizator może skrócić lub wydłużyć termin edycji.

3. OPŁATY powrót do góry

3.1. Liga Snookera 12ft jest płatna.
3.2. Opłata startowa za całą edycję ligi to 180 zł od osób dorosłych, 150 zł od osób niepełnoletnich, studentów i licealistów. Dla uczestników równoległej Ligi Pool Bilarda 12ft przewidziane są dodatkowe zniżki.

 
 Liga Snookera - opłata normalna  180 zł
 Liga Snookera - opłata ulgowa  150 zł
 Liga Pool Bilarda - opłata normalna        140 zł
 Liga Pool Bilarda - opłata ulgowa  120 zł
 Pakiet na obie Ligi - normalny  280 zł (160+120)  
 Pakiet na obie Ligi - ulgowy  230 zł (130+100)
 

3.3. Mecze rozgrywane w wyniku przeniesienia ich na inny termin w czasie niemieszczącym się w wytycznych Organizatora wymagają opłaty dodatkowej za stół w wysokości 20zł. Po przekroczeniu regulaminowych dwóch godzin przeznaczonych na rozegranie spotkania, za każdą następną rozpoczętą godzinę będzie pobierana opłata w wysokości 10 zł. 

 

4. KONSTRUKCJA LIGI, PUNKTACJA I KRYTERIA KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ powrót do góry
 
4.1. Podział na pierwszą, drugą, trzecią ligę i ewentualną czwartą ligę w kolejnej edycji uzyskuje się na podstawie listy startowej (patrz 4.8). Zawodnicy zgłaszający się do Ligi, którzy nie brali udziału w poprzedniej Edycji, rozgrywki zaczynają w klasie najniższej.
4.2. Mecze pierwszej lidze składają się z trzech frejmów. W drugiej i trzeciej ligi rozgrywane są systemem BEST OF 3. W trzeciej lidze jeśli zaistnieje potrzeba rozegrania trzeciego frejma - jest on rozgrywany z sześcioma bilami czerwonymi. Mecze rozgrywane są systemem każdy z każdym, bez rundy rewanżowej. Mecze czwartej ligi rozgrywane są w dwóch frejmach niezależnie od wyniku pierwszego z nich. W przypadkach ekstremalnych opóźnień dopuszcza się zmniejszenie przez Sędziego Głównego liczby bil czerwonych przy rozpoczęciu frejma.
4.3. Punktacja:
W pierwszej lidze punkt przyznawany jest za każdy wygrany frejm. W drugiej i trzeciej lidze za zwycięstwo stosunkiem fremów 2:0 przyznawane są 3pkt, za zwycięstwo stosunkiem fremów 2:1 przyznawane są 2pkt, przegrana 0pkt, walkower -1pkt i wynik 0:2 na korzyść przeciwnika. W czwartej lidze za zwycięstwo przyznawane są 3pkt, remis 1pkt, przegrana 0pkt, walkower -1pkt i wynik 0:2 na korzyść przeciwnika.
4.4 Walkowery.
Po upływie 15 minut od umówionej godziny spotkania w sytuacji, gdy jedna ze stron się nie stawi na meczu przyznawana jest kara frejma dla zawodnika spóźniającego się. Po upływie 30 minut od umówionej godziny spotkania zawodnik nieobecny przegrywa spotkanie walkowerem. W przypadku, gdy nie pojawi się żadna ze stron walkower jest przyznawany dla osoby zajmującej wyższą pozycje w tabeli.
W sytuacji, kiedy zawodnik oddaje dużą liczbę walkowerów, gdy liczba rozegranych przez niego meczów będzie niższa niż 50% spotkań ze wszystkich przewidzianych na daną edycję (nie uwzględniamy baraży), wyniki rozegranych meczów automatycznie zmieniane są na spotkania przegrane walkowerem.

4.5. O kolejności w tabeli decyduje:
· Liczba punktów
· Bezpośredni pojedynek (lub mała tabela w przypadku więcej niż dwóch graczy)
· Bilans frejmów w bezpośrednich pojedynkach (lub w małej tabeli w przypadku więcej niż dwóch graczy)
· Bilans frejmów we wszystkich pojedynkach danej ligi
· Liczba oddanych walkowerów
· Najwyższe brejki uzyskane w tej edycji Ligi
· Dogrywka – dodatkowy mecz
4.6. Zwycięzcą Ligi zostaje osoba zajmująca pierwsze miejsce w tabeli pierwszej ligi. Otrzymuje ona tytuł Mistrza Ligi.
4.7. Po zakończeniu edycji zawodnicy na trzech ostatnich miejscach w tabeli z pierwszej ligi spadają do drugiej. Jednocześnie ich miejsce zajmują zawodnicy z dwóch pierwszych miejsc drugiej ligi. Pomiędzy trzecim zawodnikiem drugiej ligi a czwartym od końca zawodnikiem pierwszej pigi a także czwartym zawodnikiem drugiej ligi a piątym od końca zawodnikiem pierwszej ligi jest rozgrywane spotkanie barażowe na zasadzie BEST OF 5. Analogicznie postępuje się w przypadku rotacji zawodników pomiędzy drugą i trzecią ligą. W przypadku utworzenia czwartej ligi (patrz punkt 4.1) – sytuacja z awansami i spadkami rozwiązana jest również identycznie.
4.8 Podział na pierwszą, drugą, trzecią i ewentualną czwartą ligę w kolejnej edycji uzyskuje się na podstawie listy startowej. Kolejność na liście startowej ustalana jest na podstawie kolejności w tabeli w danych klasach ligi od klasy najwyższej do klasy najniższej, po rozegranych barażach i po przesunięciach spowodowanych bezpośrednim awansem z niższej ligi lub spadkiem z wyższej w kolejności. Kolejność pomiędzy zawodnikami grającymi w barażach a awansującymi bezpośrednio do klasy wyższej i spadającymi do klasy niższej jest ustalana następująco:
- zawodnik wygrywający baraż z ligi wyższej
- zawodnik bezpośrednio awansujący z ligi niższej
- zawodnik wygrywający baraż z ligi niższej
- zawodnik przegrywający baraż z ligi wyższej
- zawodnik bezpośrednio spadający z ligi wyższej
- zawodnik przegrywający baraż z ligi niższej

5. ORGANIZACJA ZAWODÓW powrót do góry

5.1. Organizator przygotowuje stół i sprzęt do gry dla zawodników na godzinę określoną w terminarzu rozgrywek, ustaloną pomiędzy zawodnikami i zgłoszoną do organizatora.
5.2. Mecze rozgrywane są bilami turniejowymi firmy Aramith.
5.3. Każdy z zawodników dysponuje 5 minutami czasu bezpośrednio przed spotkaniem, w czasie których może przeprowadzić rozgrzewkę.
5.4. Baza kontaktowa zawodników znajduje się w klubie oraz jest wysyłana na adres e-mail podany przy zgłoszeniu przez zawodnika.
5.5. Przełożenie spotkania zostaje ustalone przez zawodników i powinno być zgłoszone do organizatora minimum 3 dni przed upływem pierwotnego terminu wyznaczonego przez organizatora, czyli do czwartku włącznie.

 

6. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA I ZAWODNIKÓW powrót do góry
 
6.1. Organizator zobowiązuje się:
· przygotować sprzęt do gry na określony termin
· informować o zmianach w terminarzu co najmniej tydzień przed terminem spotkania
6.2. Zawodnik zobowiązuje się:
· przestrzegać Regulaminu Ligi
· jeżeli występuje w roli gospodarza (patrz punkt 2.2) umówienia dokładnego terminu pojedynku z przeciwnikiem lub zgłoszenie do organizatora ewentualnych problemów minimum 3 dni przed terminem rozegrania meczu, tj. do czwartku włącznie (w przypadku rozgrywania meczu w wyznaczonym przez organizatora terminie)
· dbać o powierzony sprzęt
· zgłaszać zmianę terminu gry co najmniej 3 dni przed terminem rozegrania meczu, tj. do czwartku włącznie (w przypadku rozgrywania meczu w wyznaczonym przez organizatora terminie)
· zachowywać się przy stole zgodnie z tradycjami gry w snookera
6.3. Zawodnik, który z przyczyn obiektywnych nie może rozgrywać swoich spotkań zgodnie z terminarzem, zobowiązany jest do podania Organizatorowi planowanego terminu nieobecności i planu rozegrania spotkań zaległych.
6.4. Możliwe jest rozgrywanie spotkań awansem w przypadku planowanej nieobecności.
6.5. Mecz nie rozegrany w terminie wyznaczonym przez organizatora i przełożony na prośbę zawodnika, musi być rozegrany najpóźniej w ciągu następnych 7 dni lub awansem w ciągu 7 dni poprzedzających początkowy termin.
W przypadku przeniesienia terminu spotkania odpowiedzialność za umówienie i rozegranie meczu przechodzi na zawodnika, który wyszedł z propozycją zmiany terminu – zostaje on „gospodarzem” spotkania (patrz pkt 2.2). Jeżeli nastąpiła taka zmiana, należy poinformować o tym sędziego głównego.
6.6 W przypadku przełożenia spotkania organizator ma prawo odmówić rozegrania meczu w zaproponowanym przez zawodników terminie z przyczyn obiektywnych.
 
7. SĘDZIOWANIE powrót do góry

7.1. Sędziami Głównymi Ligi są Piotr Słodzinka i Marcin Jamroziak.
7.2. Mecze zawodnicy sędziują sami (chyba, że zajdzie wyraźna potrzeba obecności sędziego przy stole). Oznacza to, że sędzią w pojedynku jest osoba, która aktualnie nie jest w trakcie podejścia do zagrania. Na tej osobie ciążą obowiązki sędziego z czego najbardziej istotnymi są wyjmowanie bil kolorowych i odkładanie ich na punkty oraz liczenie brejka przeciwnikowi.
7.3. W razie wątpliwości, co do prawidłowej interpretacji sytuacji na stole należy skonsultować poprawność rozgrywki u Sędziego Głównego Ligi.
 7.4. Na każdym etapie rozgrywek obowiązuje gra z zasadą „chybienia”. Przyjmuje się, że przeciwnik może wywołać maksymalnie 3 chybienia z rzędu z jednej pozycji w pierwszej lidze, 2 chybienia w drugiej lidze oraz 1 chybienie w trzeciej. W czwartej lidze gramy bez zasady chybienia. Możliwe jest odstępstwo od tej zasady, jeżeli przeciwnicy wyrażą taką chęć – należy poinformować o tym fakcie Sędziego Głównego przed spotkaniem.


 

8. NAGRODY powrót do góry

8.1. Zwycięzca Ligi otrzymuje tytuł Mistrza Ligi.
8.2. Organizator zapewnia puchary za miejsca 1-3 w pierwszej lidze, dla zawodników bezpośrednio awansujących do wyższej klasy rozgrywek oraz dla autora najwyższego brejka edycji.
8.3. Mistrz Ligi zostaje zwolniony z opłaty w następnej edycji Ligi.
8.4. Zawodnicy mogą uzyskać rabaty od opłaty startowej w przyszłej edycji Ligi poprzez wbicie odpowiednio wysokich brejków. Za każdy brejk w wysokości 20 punktów, lub wyższy, zawodnik otrzymuje rabat 3%. Za każdy brejk 30 punktów lub wyższy zawodnikowi przysługuje rabat 10%. Rabaty za poszczególne brejki sumują się.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE powrót do góry

9.1. Wszelkie sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie pozostają w decyzji Sędziego Głównego.
9.2. Zawodnicy wyrażają zgodę na przekazywanie danych kontaktowych (telefon, mail, gg) pozostałym uczestnikom Ligi.
9.3. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.